Cao

Als je in loondienst werkt, val je meestal onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hieronder vind je informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen of opleidelingen daartoe binnen de gezondheidszorg.

FBZ; teruggave contributie

De NVGzP is lid van de FBZ, waarmee leden als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in CAO-onderhandelingen. Informatie over nieuwe ontwikkelingen rond cao’s in de gezondheidszorg is te vinden op de website van de FBZ.

De contributie die je als lid betaalt voor het lidmaatschap van de NVGzP, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling van jouw werkgever staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Hou er rekening mee dat je werkgever je verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan.
Je kunt het beste dit navragen bij je werkgever voor welke datum je dit precies moet doen.

In dit overzicht staat wat er in de cao’s op dit punt is afgesproken.
In de FAQ Contributievragen kun je o.a. lezen hoe je de contributie terug kunt vragen en hoe het zit met de verrekening via het salaris.

Cao’s

In collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) maken werkgevers(vertegenwoordigers) en werknemers(vertegenwoordigers) afspraken over rechten en plichten van medewerkers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. (Nagenoeg) elke sector binnen de gezondheidszorg heeft een eigen cao. Hieronder zijn alle lopende, relevante cao’s te vinden.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2019 – 2021
Cao Jeugdzorg 2019 – 2020
Cao Gehandicaptenzorg 2019 – 2021
Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2019 – 2021
Cao Ziekenhuizen 2019 – 2021
Cao Universitaire Medische Centra 2018 – 2021
Cao Rijk 2020

Cao GGZ; vergoeding van scholing in tijd en geld

Artikel 8, hoofdstuk 7; Studiekosten en studieverlof

  1. Met het vaststellen van het persoonlijk ontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 7, worden in redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt en vastgelegd over een tegemoetkoming in de studiekosten en het studieverlof.
  2. Voor studies die in opdracht van de werkgever worden gevolgd, worden de kosten volledig vergoed.
  3. Voor studies die in opdracht van de werkgever worden gevolgd, wordt de voor het volgen van de lessen en het afleggen van examens benodigde tijd als werktijd aangemerkt.
  4. De tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van een e-learning module, voor zover het functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever betreft, wordt als werktijd aangemerkt.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof.

Vanuit de cao geldt dat de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig worden vergoed (artikel 8, H7 cao ggz). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.

Bespreek dus duidelijk of er sprake is van verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen.

De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (cao ggz en artikel 7:611a BW).

Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verlies je je vermelding in het BIG-register.

Vanwege deze verplichting van je werkgever heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (art. 8 H7). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.