Buitengewoon lidmaatschap NVGzP

1. Het buitengewoon lidmaatschap van de NVGzP staat open voor personen die:

  1. in het verleden waren ingeschreven in het register van gezondheidszorgpsychologen;
  2. of bijzondere verdiensten hebben voor de gezondheidszorgpsychologie en/of haar specialismen;
  3. gz-psychologen of gz-psycholoog-specialisten die de AOW-leeftijd hebben bereikt (Dit dien je zelf door te geven via de mail: secretariaat@nvgzp.nl. Het buitengewoon lidmaatschap gaat dan in per het eerstvolgende kalenderjaar).

2. Onder bijzondere verdiensten als bedoeld in lid 1 worden onder andere gerekend:

  1. een substantiële wetenschappelijke bijdrage aan de gezondheidszorgpsychologie en/of haar specialismen;
  2. een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke positionering en uitoefening van de gezondheidszorgpsychologie en/of haar specialismen en de ontwikkeling van het beroep van gz-psycholoog, resp. klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.

Aanvragen tot buitengewoon lidmaatschap kunt u per mail richten aan: bureau@nvgzp.nl

1. Over aanvragen tot buitengewoon lidmaatschap beslissen voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt de aanvraag voorgelegd aan het algemeen bestuur.
2. Ten behoeve van de besluitvorming kan aan aanvragers van het buitengewoon lidmaatschap worden gevraagd een CV te overleggen waaruit hun verdiensten blijken.
3. Krachtens artikel 4, tweede lid van de Statuten kan bij niet-toelating door het bestuur de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.