Klinisch Psycholoog

De klinische psychologie is sinds 2005 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie (artikel 14 wet BIG). Dat betekent onder andere dat de beroepstitel ‘klinisch psycholoog’ beschermd is: alleen professionals die de opleiding ‘klinische psychologie’ met goed gevolg hebben afgerond, mogen zich wettelijk ‘klinisch psycholoog’ noemen.
Nederland telde op 28 maart 2022 2.413 klinisch psychologen.

Klinisch psychologen werken op dit moment vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn klinisch psychologen ook te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken. Naar schatting ongeveer een kwart van de klinisch psychologen is werkzaam als vrijgevestigde in een eigen praktijk, soms in combinatie met een functie binnen een instelling.

Specialist psychologie

De klinisch psycholoog is een specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg, en wordt ingezet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, meervoudige psychische problematiek. De primaire expertise van de klinisch psycholoog is de diagnostiek en behandeling van complexe en/of minder vaak voorkomende, meervoudige psychische aandoeningen die meerdere domeinen van het functioneren kunnen betreffen. 

Scientist practitioner

Naast de directe patiëntenzorg vervult de klinisch psycholoog vaak ook andere functies. De klinisch psycholoog:

 1. volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk;
 2. is in staat zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of te begeleiden;
 3. is specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s;
 4. fungeert vaak als supervisor of consulent voor gz-psychologen en andere hulpverleners;
 5. is in staat om leidinggevende posities te bekleden en managementtaken uit te voeren binnen een zorgaanbieder.

Klik hier voor een uitgebreid beroepsprofiel van de klinisch psycholoog, met portretten van klinisch psychologen in verschillende werkgebieden.

Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog

De NVGzP  is een traject gestart om de functiebeschrijving van de klinisch psycholoog te updaten en beter te laten aansluiten op de werkzaamheden in de praktijk. De NVGzP en het NIP hebben in afstemming met de FBZ een toolkit opgesteld. Deze toolkit ondersteunt bij het updaten van je functiebeschrijving en -waardering en hierover het gesprek intern aan te gaan.

Toolkit met functiebeschrijving en -waardering; webinar en relevante documenten
Op het portal van de NVGzP is de toolkit en andere relevante documenten voor leden beschikbaar:

 • Webinar (d.d. 3 juli 2020) functiebeschrijving en -waardering psycholoog specialisten waarin werd gesproken over:
  – Landelijke ontwikkelingen van de psycholoog specialist, functieverzwaring en inschaling (o.a. FW 75)
  – FWG functiewaarderingsystematiek
  – Goede aanknopingspunten voor een constructief gesprek met jouw leidinggevende/ Raad van Bestuur over je functiewaardering
 • Model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • Stappenplan bij de model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • PowerPoint-presentatie ‘Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in positie’
 • De FAQ van het webinar

Daarnaast vind je hier de resultaten van de Survey Psychologische specialisten (februari 2020).

Heb je ‘best practices’ of functiebeschrijvingen in FWG 75 die jij met ons wilt delen? Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl, t.a.v. Willeke Brinkman, directeur.

Ontwikkelingen psychologische beroepenstructuur
Vanuit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ is aan P3NL de opdracht gegeven een toekomstige psychologische beroepenstructuur te ontwikkelen.
In oktober 2020 hebben verschillende partijen (NVGzP, NIP, NVP, P3NL en LVVP) deze beroepenstructuur gepresenteerd. Hierin wordt gesteld dat de klinisch psycholoog in 2030 overgaat naar klinisch psycholoog-psychotherapeut. Voor de realisatie van deze beroepenstructuur wordt een roadmap ontwikkeld. In 2021 zal op basis van deze roadmap de implementatie gaan starten.

Kamer Specialisten

Binnen de NVGzP is er een kamer Specialisten die zich bezighoudt met de inhoud en de positionering van de psychologische specialistische beroepen.
Lees er hier meer over.