Klinisch Neuropsycholoog

De klinische neuropsychologie is sinds 2008 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Dat betekent onder andere dat de titel ‘klinisch neuropsycholoog’ beschermd is: alleen gz-psychologen die zijn ingeschreven in het register van klinisch neuropsychologen mogen zich ‘klinisch neuropsycholoog’ noemen.
Nederland telde op 28 maart 2022 180 klinisch neuropsychologen.

Klinisch neuropsychologen werken vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn klinisch neuropsychologen onder andere ook te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken.

Werkterrein: hersenstoornissen

De klinisch neuropsycholoog heeft specifieke expertise op het gebied van de gevolgen van hersenaandoeningen bij patiënten van alle leeftijden. Deze hersen aandoeningen zijn divers: acuut ontstaan (bijvoorbeeld door hersentrauma of een herseninfarct), het gevolg van een neurodegeneratief proces (bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose), het gevolg van een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of behorend bij een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie). De gevolgen van hersenaandoeningen zijn eveneens zeer divers en betreffen niet alleen cognitieve stoornissen, maar ook emotionele stoornissen en gedragsproblemen. De klinisch neuropsycholoog verricht specialistische diagnostiek en behandeling en maakt hierbij een vertaalslag naar het dagelijks functioneren, waarbij ook nadrukkelijk de omgeving wordt betrokken. Een belangrijke taak voor de klinisch neuropsycholoog is te bepalen in hoeverre de klachten en stoornissen toegeschreven kunnen worden aan neurologische, organisch-cerebrale pathologie dan wel (geheel of gedeeltelijk) aan andere factoren, zoals pijn, angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, somberheid of onderpresteren. Even belangrijk is het vaststellen van de consequenties van een dergelijke diagnose voor het behandelbeleid.

Scientist practitioner

Naast de directe patiëntenzorg vervult de klinisch neuropsycholoog vaak ook andere functies. De klinisch neuropsycholoog is een ‘scientist practitioner’, die een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk. De klinisch neuropsycholoog:

 1. volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk;
 2. is in staat zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of te begeleiden;
 3. is specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s;
 4. fungeert vaak als supervisor of consulent voor gz-psychologen en andere hulpverleners;
 5. is in staat om leidinggevende posities te bekleden en managementtaken uit te voeren binnen zorgorganisaties.

Klik hier voor een uitgebreid profiel van de klinisch neuropsycholoog, met portretten van klinisch neuropsychologen in verschillende werkgebieden.

In het najaar van 2017 verscheen de statement paper ‘de Klinisch Neuropsycholoog als regiebehandelaar in de specialistische GGZ’, opgesteld door drs. Frank Jonker, klinisch neuropsycholoog, drs. Henriette van der Zee, Klinisch neuropsycholoog/klinisch psycholoog i.o.,
dr. Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en drs. Jeroen Kok, klinisch neuropsycholoog.

De NVGzP ondersteunt dit statement paper van harte als een welkome aanvulling op het kwaliteitsstatuut.

Functiebeschrijving en -waardering klinisch neuropsycholoog

De NVGzP  is een traject gestart om de functiebeschrijving van de klinisch psycholoog te updaten en beter te laten aansluiten op de werkzaamheden in de praktijk. De NVGzP en het NIP hebben in afstemming met de FBZ een toolkit opgesteld. Deze toolkit ondersteunt bij het updaten van je functiebeschrijving en -waardering en hierover het gesprek intern aan te gaan.

Toolkit met functiebeschrijving en -waardering; webinar en relevante documenten
Op het portal van de NVGzP en op de website van het NIP is het volgende voor leden beschikbaar:

 • Webinar (d.d. 3 juli 2020) functiebeschrijving en -waardering psycholoog specialisten waarin werd gesproken over:
  – Landelijke ontwikkelingen van de psycholoog specialist, functieverzwaring en inschaling (o.a. FW 75)
  – FWG functiewaarderingsystematiek
  – Goede aanknopingspunten voor een constructief gesprek met jouw leidinggevende/ Raad van Bestuur over je functiewaardering
 • Model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • Stappenplan bij de model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • PowerPoint-presentatie ‘Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in positie’
 • De FAQ van het webinar

Daarnaast vind je hier de resultaten van de Survey Psychologische specialisten (februari 2020).

Heb je ‘best practices’ of functiebeschrijvingen in FWG 75 die jij met ons wilt delen? Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl, t.a.v. Willeke Brinkman, directeur.

Ontwikkelingen psychologische beroepenstructuur
Vanuit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ is aan P3NL de opdracht gegeven een toekomstige psychologische beroepenstructuur te ontwikkelen.
In oktober 2020 hebben verschillende partijen (NVGzP, NIP, NVP, P3NL en LVVP) deze beroepenstructuur gepresenteerd. Voor de realisatie van deze beroepenstructuur wordt een roadmap ontwikkeld. In 2021 zal op basis van deze roadmap de implementatie gaan starten.

Kamer Specialisten

Binnen de NVGzP is er een kamer Specialisten die zich bezighoudt met de inhoud en de positionering van de psychologische specialistische beroepen.
Lees er hier meer over.