Wet BIG

In de psychologische beroepsgroep zijn op dit moment drie beroepen wettelijk verankerd: de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn, net als diverse andere (medische) beroepen in de gezondheidszorg geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van de wet is tweeledig: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (artikel 1 van de Wet BIG). Met ‘individuele gezondheidszorg’ wordt gedoeld op handelingen die rechtstreeks gericht zijn op een persoon en het doel hebben de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken. Bepaalde beroepen kennen een beschermde titel en bepaalde handelingen zijn voorbehouden aan beoefenaren van daartoe aangewezen beroepen. De inschrijving in het BIG-register heeft een belangrijke functie voor het publiek: de beroepsbeoefenaar die is ingeschreven maakt zich kenbaar als deskundige op zijn gebied. Dit biedt de patiënt informatie, vertrouwen en bescherming tegen ondeskundig handelen.

‘Licht’ en ‘zwaar’ regime wet BIG

De Wet BIG kent regulering van beroepen via het ‘lichte’ en het ‘zware’ regime. Beroepen in het lichte regime (artikel 34 van de Wet BIG) kennen een beschermde opleidingstitel. Deze mag gevoerd worden als een opleiding is afgerond die voldoet aan de bij of krachtens de Wet BIG gestelde eisen. Beroepen in het zware regime (artikel 3 van de Wet BIG) kennen een beschermde beroepstitel. Deze mag gevoerd worden indien de beroepsbeoefenaar is ingeschreven in het BIGregister. Inschrijving in het register is – kort gezegd- mogelijk indien de beroepsbeoefenaar een opleiding heeft afgerond die aan de bij of krachtens de Wet BIG gestelde eisen voldoet. Op beroepsbeoefenaren in het zware regime is het tuchtrecht en de plicht tot periodieke registratie.

De gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog vallen allen onder het zware regime. De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. (artikel 3 wet BIG). Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog (artikel 14 wet BIG).

De BIG-status van bijvoorbeeld de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheids- en opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

 

Beroepsprofielen

Voor de beroepen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn beroepsprofielen ontwikkeld. Deze zijn hieronder in te zien.

Gz-psycholoog

Klinisch psycholoog

Klinisch neuropsycholoog