Wet BIG

De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van de wet is tweeledig: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (artikel 1 van de Wet BIG). ‘Individuele gezondheidszorg’ gaat om handelingen die rechtstreeks gericht zijn op een persoon en het doel hebben de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken. Bepaalde beroepen kennen een beschermde titel en bepaalde handelingen zijn voorbehouden aan beoefenaren van daartoe aangewezen beroepen. De inschrijving in het BIG-register heeft een belangrijke functie voor het publiek: de beroepsbeoefenaar die is ingeschreven maakt zich kenbaar als deskundige op zijn gebied. Dit biedt de patiënt informatie, vertrouwen en bescherming tegen ondeskundig handelen. Naast veiligheid biedt de wet BIG garantie voor de kwaliteit van de professional. Beroepen binnen de wet BIG hebben hun eigen deskundigheid(sgebied), de inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en diverse organisaties (waar vaak professionals en werkgevers zitting in hebben) houden zich bezig met behoud van kwaliteit en actualiteit van deze beroepen. Daarnaast zijn professionals met een BIG-beroep verplicht zich bij te scholen en zo hun deskundigheid op peil te houden.

Psychologische beroepen wet BIG

In de psychologische beroepsgroep zijn op dit moment drie beroepen wettelijk verankerd in de wet BIG: de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut.

De gz-psycholoog is het basisberoep in de individuele gezondheidszorg en valt onder artikel 3 van de wet BIG.  Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog (artikel 14 wet BIG).

De BIG-status van bijvoorbeeld de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheids- en opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

Deskundigheid psychologische Big-beroepen

Binnen de wet BIG (of aanpalende besluiten) zijn voor elke beroepsgroep deskundigheidsgebieden omschreven.

Het deskundigheidsgebied van de Gz-psycholoog wordt omschreven als: “het verrichten van psychologisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand” (artikel 25 wet BIG).

Een verduidelijking van het werkgebied van de gz-psycholoog en het bijbehorende beroepsprofiel, kun je via onderstaande link inzien:

Gz-psycholoog

Het deskundigheidsgebied van de klinisch psycholoog wordt omschreven als: “a.de diagnostiek en behandeling -waaronder de psychotherapie -van complexe vormen van psychopathologie; b.wetenschappelijk onderzoek; c.management en zorginnovatie“(Besluit specialisme klinische psychologie, FGzPT).

Een verduidelijking van het werkgebied van de klinisch psycholoog en het bijbehorende beroepsprofiel, kun je via onderstaande link inzien:

Klinisch psycholoog

Het deskundigheidsgebied van de klinisch neuropsycholoog wordt omschreven als: a.de diagnostiek, voorlichting, begeleidingen behandeling van de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsels en hersendisfuncties; b. wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie op het onder a. genoemde gebied; c. management en zorginnovatie op het onder a. genoemde gebied (Besluit specialisme klinische neuropsychologie, FGzPT).

Een verduidelijking van het werkgebied van de klinisch neuropsycholoog en het bijbehorende beroepsprofiel, kun je via onderstaande link inzien:

Klinisch neuropsycholoog