Beroepscode

Beroepscodes worden opgesteld door beroepsverenigingen. In de beroepscodes staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een desbetreffende beroepsbeoefenaar worden gesteld. De beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen en een leidraad voor het maken van ethische afwegingen. De basisprincipes zijn dat de beroepsbeoefenaar zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.
Door toepassing van de beroepscode is het voor de cliënt en de beroepsbeoefenaar duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten.

Gebruik beroepscode bij tuchtrecht

Gz-psychologen vallen, als BIG-geregistreerde psychologen, onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtcollege maakt in zijn overwegingen onder andere gebruik van de verschillende beroepscodes die geacht worden van toepassing te zijn op het werk van de gz-psycholoog. Daarnaast valt het tuchtrecht soms terug op de richtlijnen van de KNMG, wanneer de psychologische en pedagogische beroepscodes niet toereikend geacht worden.

Beroepscodes

Voor de beroepen psycholoog en psychotherapeut zijn verschillende beroepscodes ontwikkeld:

Beroepscode voor psychologen (NIP)

Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP)

De NVGzP werkt samen met het NIP aan een nadere uitwerking of invulling van de beroepscode NIP, zodat deze voor behandelend gz-psychologen beter bruikbaar wordt.

Beroepsgeheim

Binnen de wet BIG en binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) is het medisch beroepsgeheim wettelijk geregeld. Het beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen. Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te beschermen. Een patiënt met psychische klachten of een verslaving bijvoorbeeld, moet zich vrij voelen een arts te bezoeken. Het beroepsgeheim is niet alleen een juridische regel, maar ook een ethische norm, die de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt (een waarde) beschermt.

Het beroepsgeheim is zeer belangrijk, maar mag (of moet) in een aantal gevallen doorbroken worden:

  1. Als de patiënt daarvoor toestemming geeft.
  2. Als je wettelijk verplicht bent om bepaalde informatie naar buiten te brengen (bijvoorbeeld als de patiënt een besmettelijke ziekte heeft).
  3. Als je te maken hebt met een conflict van plichten die je als arts hebt. . Dit speelt bijvoorbeeld bij sommige situaties van kindermishandeling. In een dergelijk geval mag je het beroepsgeheim alleen doorbreken bij uiterste noodzaak en als er geen andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Bij zo’n conflict van plichten moet je als arts dus je eigen ethische afweging maken.

Er is veel te doen over het beroepsgeheim en de ethische afwegingen om deze te doorbreken. Het doorbreken druist in tegen de vertrouwensrelatie met de patient, maar soms is het voor de veiligheid van de patient, zijn naasten of de samenleving toch essentieel bepaalde informatie van patienten met relevante partijen te delen. Om professionals hierin te faciliteren zijn er diverse handvatten ontwikkeld:

Matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim. De wet- en regelgeving rond gegevensverstrekking is uitgebreid, gevoelig, ingewikkeld én onderhevig aan jurisprudentie. De NVGzP heeft, in samenwerking met de juridisch experts van de VvAA, deze complexe materie samengevat in een overzichtelijk schema. Als je overweegt informatie te verstrekken over je cliënt, gebruik dan deze matrix om te zorgen dat je de nodige afwegingen maakt.

De inleiding beschrijft de uitgangspunten, de matrix leidt je door de nodige overwegingen heen en kan je helpen een wettelijk gefundeerde keus te maken. Weet dat de uiteindelijke afweging om wel of niet informatie te verstrekken, altijd de verantwoordelijkheid van jou zelf is.

Wil je de matrix bij de hand houden? Dat kan. De printversie is geschikt om af te drukken, aan elkaar te plakken en op te hangen.

Schermversie matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim

Printversie matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim 

Handreiking beroepsgeheim. GGZ Nederland heeft deze handreiking ontwikkeld om de mogelijkheden aan te geven wanneer een professional zijn beroepsgeheim mag of moet doorbreken. Dit is beschreven in zes stappen van zorgvuldig handelen.

Handreiking beroepsgeheim GGZ Nederland