Beroepscode

In de beroepscodes staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een desbetreffende beroepsbeoefenaar worden gesteld. De basisprincipes zijn dat de beroepsbeoefenaar zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.
Door toepassing van de beroepscode is het voor de cliënt en de beroepsbeoefenaar duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen.

Gebruik beroepscode bij tuchtrecht

Gz-psychologen vallen, als BIG-geregistreerde psychologen, onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtcollege maakt in zijn overwegingen gebruik van de verschillende beroepscodes die geacht worden van toepassing te zijn op het werk van de gz-psycholoog. Daarnaast valt het tuchtrecht soms terug op de richtlijnen van de KNMG, wanneer de psychologische en pedagogische beroepscodes niet toereikend geacht worden.

Beroepscodes

Voor de beroepen psycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog zijn verschillende beroepscodes ontwikkeld:

Beroepscode voor psychologen (NIP)

Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP)

Beroepscode voor orthopedagogen (NVO)

De NVGzP werkt in 2019 verder samen met het NIP aan een nadere uitwerking of invulling van de beroepscode NIP, zodat deze voor behandelend gz-psychologen beter bruikbaar wordt.

Informatieverstrekking en beroepsgeheim

De wet- en regelgeving rond gegevensverstrekking is uitgebreid, gevoelig, ingewikkeld én onderhevig aan jurisprudentie. De NVGzP heeft, in samenwerking met de juridisch experts van de VvAA, deze complexe materie samengevat in een overzichtelijk schema. Als je overweegt informatie te verstrekken over je cliënt, gebruik dan deze matrix om te zorgen dat je de nodige afwegingen maakt.

De inleiding beschrijft de uitgangspunten, de matrix leidt je door de nodige overwegingen heen en kan je helpen een wettelijk gefundeerde keus te maken. Weet dat de uiteindelijke afweging om wel of niet informatie te verstrekken, altijd de verantwoordelijkheid van jou zelf is.

Wil je de matrix bij de hand houden? Dat kan. De printversie is geschikt om af te drukken, aan elkaar te plakken en op te hangen.

Schermversie matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim

Printversie matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim