Arbeidsmarkt gezondheidszorg

In de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg zijn diverse beroepen actief. Sommige beroepen komen in alle sectoren voor, sommige beroepen zijn sector- of branche-specifiek. Hieronder wordt de arbeidsmarkt binnen de diverse branches kort aangegeven.

Arbeidsmarkt ggz

De zorgvraag stijgt door toenemende welvaart, technologische ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Sommige prognoses gaan uit van een verdubbeling van de zorguitgaven in 2040. Tweederde van deze toename is toe te schrijven aan ontwikkelingen in de medische technologie en welvaartsstijging: een derde aan vergrijzing en bevolkingsgroei. Door de vergrijzing en het toenemende aantal ouderen met dementie neemt vooral de vraag naar klinisch neuropsychologen toe. Voor de psychotherapeuten krimpt het aantal patiënten, omdat het aantal 20-65-jarigen terugloopt. Psychotherapeuten behandelen namelijk relatief veel patiënten in deze leeftijdsgroep.

Internationaal gezien stijgen de zorguitgaven in Nederland sneller dan gemiddeld. Ook geeft Nederland meer dan gemiddeld uit aan zorg en relatief veel aan psychische zorg. Uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ blijkt dat het landelijk beschikbare budgettair kader de komende jaren in absolute zin stijgt. De relatieve toename van het budget vlakt af. Al met al zal de toename van de zorgvraag bijdragen aan een stijging van de vraag naar de beroepen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

De zorg voor de steeds complexere problematiek wordt ook verbeterd door het inzetten van hoger gekwalificeerde zorgprofessionals.  In de GGZ nam de inzet van medisch academisch, paramedisch en medisch assisterend personeel over 2010-2017 sterk af met respectievelijk 59%, 44% en 20%. In diezelfde periode steeg de inzet van gedragswetenschappers (WO en WO+) met 47%.

In lijn met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg neemt het aantal BIG-geregistreerde psychologen toe. Gz-psychologen nemen een steeds groter deel van de zorgvraag op zich. Het aantal werkzame gz-psychologen is sinds 2010 vrijwel verdubbeld, met een grote toename vanaf 2015. Het aantal werkzame klinisch neuropsychologen en klinisch psychologen stijgt sinds 2010 met respectievelijk 85% en 5%.

Steeds meer zorgprofessionals verlaten ggz-instellingen
Van alle werkenden in de zorg en welzijn is 8 procent een zzp’er. Het aandeel zzp’ers is relatief groot  in de Geestelijke gezondheidszorg (14 procent). Dit blijkt uit onderzoek van AZW. Meer klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen gaan minder in de ggz-instellingen werken en meer als vrijgevestigde. Dit doen zij, omdat zij ontevreden zijn over de werkomstandigheden en werkdruk in ggz-instellingen. Voor psychotherapeuten geldt daarnaast dat ze minder ruimte ervaren voor het uitvoeren van langer durende behandelingen. Gz-psychologen richten zich als vrijgevestigde vaker specifiek op de gb-ggz, waar ze in instellingen steeds vaker in zowel de gbggz als de g-ggz ingezet worden. Met name het vertrek van de klinisch psychologen uit de ggz-instellingen zal daar een tekort veroorzaken. Zeker omdat er al een tekort is, een leeftijdsgebonden uitstroom te verwachten is en de instroom in de opleidingen bij ggz-instellingen sterk achterblijft.

Vacatures ggz

Voor de – in de wet BIG-geregistreerde – beroepen in de ggz zijn het aantal vacatures hoog. De vacaturegraad voor de beroepen zijn:

  • gz-psycholoog: 11%
  • klinisch psycholoog: 15%
  • klinisch neuropsycholoog: 30%

Ter vergelijking: de vacaturegraad voor psychotherapeuten is 7% en voor psychiaters 15%.

Meer informatie over vacatures voor BIG-geregistreerde professionals kun je hier vinden.