Veel gestelde vragen Basis GGZ redirected

Redirected

Basis GGZ 2014 – veel gestelde vragen

I. Algemeen

II. De zorgproducten in de praktijk

III. Factuurgegevens en registratie

IV. Gecontracteerde zorg

V. Ongecontracteerde zorg

 

I. Algemeen

Wie mag Basis GGZ aanbieden?

De NZA schrijft hierover: “De zorg van de basis GGZ is niet voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep. Om te declareren moet de zorg geleverd zijn onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar. Wie hoofdbehandelaar mogen zijn staat in de beleidsregel van de NZa. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de juiste registratie en declaratie.”

Wie kunnen er medebehandelaar zijn?

De NZA schrijft hierover: “Medebehandelaars zijn zorgverleners die onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorgactiviteiten verrichten. Deze staan gemeld in de beroepentabel GGZ en voor hun gelden verplichtingen die staan in de regeling ‘generalistische basis GGZ’.
Andere medebehandelaars kunnen zijn: orthopedagoog generalist (geregistreerd in het register van de NVO) en de kinder- & jeugdpsycholoog (geregistreerd in het register van het NIP). Voor hen gelden dezelfde verplichtingen.”

N.B. Hier wijkt de NZA af van de uitspraak van de Minister, die bepaald heeft dat de orthopedagoog generalist en de kinder- & jeugdpsycholoog hoofdbehandelaar kunnen zijn.

 

 

II. De zorgproducten in de praktijk

 

Wie bepaalt welk product een patiënt krijgt? De verwijzer of de behandelaar?

De verwijzer (meestal de huisarts) bepaalt of een patiënt wordt verwezen naar de Basis GGZ. De behandelaar stelt vervolgens vast voor welk pakket een patiënt in aanmerking komt. Een belangrijke factor is hierbij de ernst van de problematiek.

 

Wat als gedurende de behandeling blijkt dat de oorspronkelijke indicatie niet klopte, en de patiënt een ander product nodig heeft?

In dit geval kunt u het product aanpassen. U moet de patiënt hier wel van op de hoogte stellen. Bij gecontracteerde zorg moet u wellicht ook de verzekeraar informeren. Dit is nog niet bekend. Indien er sprake is van een onterechte doorverwijzing door de huisarts naar de Basis GGZ (geen sprake van een DSM-stoornis) wordt de transitieprestatie in rekening gebracht.

Zie ook veelgestelde vragen NZA,

 

Wat als de situatie zodanig verandert, dat behandeling in de Basis GGZ niet mogelijk is?

In dit geval moet u de behandeling afsluiten, en terugverwijzen naar de huisarts. Volgens de NZA kunt u het zorgtraject declareren dat was ingezet.

 

Wat te doen in geval van drop out?

Bij drop out moet u de behandeling afsluiten. U kunt de gehele prestatie declareren. Zie veelgestelde vragen NZA.

 

Als het aantal uren van het product is bereikt, kan ik dan een factuur sturen naar een patiënt voor extra sessies?

Nee, binnen de Basis GGZ staat de zorgvraagzwaarte voorop. Op basis van de zorgvraagzwaarte volgt er een bepaald behandelproduct voor de patiënt.

U gaat dus een contract aan met de patiënt dat u een bepaald product zult leveren tegen de vooraf vastgestelde prijs. Dit staat los van de daadwerkelijke duur van de behandeling.

 

Kan ik bij één patiënt meerdere producten na elkaar aanbieden?

Ja dit kan, mits er telkens een verwijzing van de huisarts is. De NZA schrijft hierover in veelgestelde vragen: “Er is geen beperking aan het aantal producten. Een patiënt kan bijvoorbeeld twee keer een korte behandeling (product BK) krijgen. Voorwaarde is wel dat de huisarts (of een andere bepaalde verwijzer) ook dan de verwijzing doet. De hoofdbehandelaar in de basis GGZ mag nooit een patiënt een vervolgbehandeling geven zonder tussenkomst van de verwijzer. Het kan ook zo zijn dat dezelfde DSM diagnose wordt vastgesteld. Het is wel aan de verwijzer te beoordelen of in dat geval een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ niet meer gepast is.”

 

Kan ik alleen zorgproducten aanbieden? Of kan ik ook als vanouds per consult declareren?

De financiering uit het basispakket loopt via de vier zorgproducten, aangevuld met het transitietarief. Dit laatste tarief is bestemd voor a) patiënten die per 1/1/2014 al in zorg waren en b) patiënten bij wie geen sprake blijkt van een DSM-stoornis.

Zorg die niet gefinancierd wordt uit het basispakket kunt u aanbieden en declareren als consult. U kunt hierbij denken aan zorg bij aanpassingsstoornissen of relatieproblematiek. Het maximumtarief hiervoor is vastgesteld op € 94,44.

Onbekend is of u ook consulten mag aanbieden als er sprake is van zorg die in principe behoort tot het basispakket. Deze vraag zal worden voorgelegd aan de NZA.

 

Ben ik gedwongen me te houden aan de duur en opzet van de behandeling, zoals beschreven in het HHM-rapport?

Ons inziens bent u hiertoe niet gedwongen. De manier waarop u behandelt is in principe uw eigen professionele verantwoordelijkheid. Wel stellen verzekeraars in het geval van contracten eisen aan de behandeling en de verantwoording daarvan. Bijv. aan de omvang van het gebruik van e-health.

 

Kan ik een consult ook combineren met een product? Bij voorbeeld een extra gesprek als de behandeling is afgerond, maar de patiënt nog graag over andere zaken door wil praten?

Volgens de NZA-Beleidsregels is dit mogelijk. U kunt zelfs een consult declareren terwijl u met een behandeling volgens één van de pakketten bezig bent. (Regeling GB-GGZ, punt 8.4). Hierbij kunt u denken aan een situatie waarin zich tijdens de behandeling relatieproblemen voordoen, waar de patiënt graag met u over wil praten. Dit consult wordt dan niet vergoed uit het basispakket; de rekening gaat naar de patiënt.

 

Moet er bij een consult (onverzekerd product) ook sprake zijn van een verwijzing door de huisarts?

Vermoedelijk niet, maar de NZA-regels zijn op dit punt niet helemaal helder. Deze vraag is voorgelegd aan de NZA.

 

III. Factuurgegevens en registratie

Moet ik me ook bij ongecontracteerde zorg houden aan de maximumtarieven en de eisen omtrent factuurgegevens en aanlevering van DIS-gegevens?

Als u gezondheidszorg levert, moet u zich in alle gevallen houden aan de maximumtarieven. Deze gelden dus zowel voor gecontracteerde als voor ongecontracteerde zorg.

De eisen omtrent factuurgegevens en aanlevering van DIS-gegevens gelden niet voor het onverzekerd product ‘consult’.

 

Wat moet ik doen als de patiënt bezwaar heeft tegen vermelding van informatie op de factuur die te herleiden is tot een diagnose? Of als hij/zij niet wil dat registratiegegevens over zijn behandeling aan DIS worden verstrekt?

Voor deze situatie bestaat een ‘opt-out’-regeling. De patiënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen. Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de behandelaar declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose.

Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd.

Download hier de privacy-verklaring van de NZa.

Overigens zijn er berichten dat verzekeraars proberen zich aan de opt-outregeling te onttrekken, door de behandelaar toch om aanvullende informatie te vragen en/of betaling van de declaraties te blokkeren of op te houden. Meldingen daarover kunt u sturen aan ons, basissggz@nvgzp.nl of aan de Stichting de Vrije Psychiater, www.kdvp.nl

 

IV. Gecontracteerde zorg

Er komt momenteel dagelijks nieuwe informatie beschikbaar over het beleid van zorgverzekeraars ten aanzien van gecontracteerde zorg. Om die reden is het momenteel ondoenlijk deze informatiestroom bij te houden. Raadpleeg ook onze documentatie.

 

Mag een verzekeraar bepalen wie Basis GGZ aanbiedt?

De NZa schrijft hierover:

De zorgverzekeraar mag in zijn contracteervoorwaarden nadere eisen stellen aan de zorgaanbieder. De hoofdbehandelaar moet wel in de regels van de NZa staan. De verzekeraar mag de lijst van hoofdbehandelaars beperken (maar niet uitbreiden) en hij mag de lijst van beroepen van medebehandelaars beperken.

In de restitutiepolis kan de verzekeraar vastleggen dat zorg wordt vergoed bij een beperkte lijst van hoofdbehandelaars en medebehandelaars. Belangrijke voorwaarden bij het beperken zijn dat de zorgverzekeraar voldoet aan zijn zorgplicht en dat voor de verzekerde op tijd duidelijk is wie (hoofd)behandelaar mag zijn.

 

V. Ongecontracteerde zorg

Als ik geen contract heb afgesloten met een ZV. Kan mijn patiënt dan onbeperkt zelf nota’s indienen bij de ZV?

Ja, de patiënt kan dan de nota indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van het type polis dat de patiënt heeft:

  • als er sprake is van een restitutiepolis, krijgt de patiënt volgens de NZa 100% van de rekening vergoed tot het door de NZA vastgestelde maximumtarief.
  • als er sprake is van een naturapolis, krijgt de patiënt een percentage van het gemiddelde tarief van de betreffende zorgverzekeraar vergoed. De afgelopen jaren lag dit percentage tussen de 50 en de 75 procent. Dit had te maken met een artikel in de zorgverzekeringswet, waarin bepaald is dat een onvolledige vergoeding geen ‘hinderpaal’ mag zijn voor de vrije keuze van een behandelaar. Als het aan de Minister ligt wordt dit gewijzigd zodat de zorgverzekeraars de mogelijkheid krijgen ook een lager percentage te vergoeden. Op dit moment is niet bekend welk percentage zorgverzekeraars in 2015 zullen vergoeden bij een naturapolis wanneer de patiënt door een niet gecontracteerde zorgaanbieder wordt behandeld.

 

Mag ik bij ongecontracteerde zorg zelf het tarief bepalen dat ik in rekening breng bij verzekerde?

Nee, u mag ten hoogste het maximum NZa-tarief in rekening brengen.

 

Wanneer mag ik bij ongecontracteerde zorg een nota sturen aan de verzekerde? Is dat pas nadat het ‘product’ is afgesloten of mag dat ook al eerder, in de vorm van voorschotten?

Volgens de Regeling generalistische Basis GGZ van de NZA kunnen prestaties pas in rekening worden gebracht nadat de behandeling is afgesloten. De regeling spreekt zich niet uit over het in rekening brengen van voorschotten. Deze vraag zal worden voorgelegd aan de NZA.